College_van_Diakenen

Op deze paginas treft u de jaarrekeningen en de samenstelling van het college van diakenen 

Diaconie/ZWO

Bestuurssamenstelling van de Diaconie (Prot.Gem.Hurdegaryp):
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid ZWO
Jeugddiaken
Bestuurleden 2

Doelstelling Diaconie/ZWO:
Activiteiten van jongeren stimuleren om diaconaal bezig te gaan, Financiele ruimte bieden om dit te realiseren, hiervoor collectes houden.
Verlenen van micro credit.
Door de veranderlijke maatschappij zoekt de diaconie naar nieuwe samenwerkingsvormen; b.v. een projectgroep voor de “Zorg kerk”.
Gemeenteleden betrekken bij ZWO activiteiten zoals boekenmarkt, ZWO-winkel, maaltijden enz.

Beleid van de Diaconie
Het beleid van de Diaconie/ZWO is samen met de Kerk gemaakt.

De exploitatierekening, de balans en de begroting van de diaconie vindt u door op het woord te klikken.

Zie hier ook de begroting van de ZWO en begroting Evangelisatie