College van kerkrentmeesters

Op deze plaats de samenstelling en de jaarrekening 2016

Het college van kerkrenmeeesters bestaat uit 6 leden ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

 

 

De begroting voor 2017 vindt u hier.

  Protestantse Gemeente Hurdegaryp Jaarrekening

 2016

 
         
  Totaal exploitatie begroting rekening rekening
    2016 2016 2015
         
  baten      
80 baten onroerende zaken €       36.500 €           44.128 €       38.591
81 rentebaten en dividenden €         4.600 €           2.961 €         5.634
83 bijdragen levend geld €     139.500 €         144.114 €     136.037
  totaal baten €     180.600 €         191.203 €     180.262
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €       33.500 €           31.033 €       36.848
41 lasten overige eigendommen en inventarissen €           150 €               88 €             84
43 pastoraat €     141.300 €         136.104 €     139.675
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. €         6.250 €           5.908 €         9.577
45 verplichtingen/bijdragen andere organen €       11.850 €           11.086 €       11.860
46 vergoedingen €         5.400 €           5.734 €         4.019
47 kosten beheer en administratie €       13.500 €           15.532 €         7.566
48 rentelasten/bankkosten €           750 €               645 €           621
  totaal lasten €     212.700 €         206.130 €     210.250
         
  Saldo baten - lasten €       32.100- €         14.927- €       29.988-
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €       20.000- €         20.000- €       15.000-
58 overige baten en lasten €       15.000 €         18.766 €       25.659
  totaal €        5.000- €           1.234- €       10.659
         
         
  Resultaat €       37.100- €         16.161- €      19.329-