Collecten

Zondag 17 december , Derde advent, is de collecte bestemd voor de Voedselbank in Tytsjerksteradiel.
Voedselbank Tytsjerksteradiel    
 “Meiinoar troch de tiid!” De voedselbank beoogt het bestrijden van armoede en het tegengaan van verspilling van voedsel. Armoede veraf is voor ons vaak zeer zichtbaar.  We weten ervan en kunnen de beelden in- en uitschakelen. Armoede, veelal onzichtbaar, maar dichtbij. Daar weten we vaak niet van. Stille armoede….. Het komt steeds vaker voor. Misschien niet in onze straat, maar zeker in ons dorp. De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel poogt, net als de ander voedselbanken in Nederland, die stille armoede te bestrijden. Bestrijden, waarbij één van de uitgangspunten is dat verspilling op de ene plaats, zoals het vernietigen van goed voedsel, wordt tegengegaan door het uitreiken van dit voedsel op plaatsen waar dit aantoonbaar nodig is.

Op zondagmorgen 24 december, Vierde advent,  collecteren we voor de LEPRAzending.
LEPRAzending  is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Wij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Wij streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen.
LEPRAzending gaat verder dan medische zorg. Wij willen leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen we door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. Onze hulp richt zich zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten.
LEPRAzending Nederland is onderdeel van het Internationale netwerk van The Leprosy Mission International (TLMI), dat 171 projecten ondersteunt in 28 landen in Azië en Afrika. LEPRAzending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.


Op 24 december tijdens de Kerstnachtviering en op 25 december Kerstochtend
collecteren we voor de Kleine Arbeider in Columbia
Bogotá heeft ruim 8 miljoen inwoners. Er wonen veel mensen van het platteland, die op zoek zijn naar werk of het geweld in hun regio zijn ontvlucht. Het tekort aan werk, slechte huizen, slechte gezondheidszorg en onderwijs, leiden tot grote sociale problemen, drankmisbruik en vaak huiselijk geweld. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en groeien op tussen geweld en drugsgebruik. Alejandro Martinez van FPT: “We zijn FPT gestart in 1988. Een deel van onze kinderen moet buiten schooltijd werken. Vaak hebben ze veel veerkracht. Ze zijn niet zielig, maar wel kwetsbaar. We willen het leven van deze kinderen veranderen: we leren hen wat hun rechten zijn, we geven hen vertrouwen in zichzelf en in hun gemeenschap. We zijn hun tweede thuis. Soms moeten we de politie inschakelen, omdat het slecht gaat met kinderen. De overheid probeert kinderarbeid uit te bannen door kinderen met geweld te verjagen. Ze sluiten hen drie dagen op. Wij vinden dat je de kinderen niet moet vervolgen, maar juist beschermen.”

In Colombia gaan kinderen vaak alleen ‘s-morgens óf alleen ‘s-middags naar school. Ze kunnen na schooltijd, ‘s-avonds of in het weekend allerlei trainingen volgen bij FPT:
●    Bij de kunstgroep leren ze tekenen en vertellen hierover. Ze delen zo hun dagelijks leven en krijgen advies hoe ze bepaalde dingen anders kunnen aanpakken.
●    Bij de papierwinkel leren kinderen prachtige figuren maken van papieren stroken.      
●    In de moestuin op het dakterras verbouwen kinderen groenten en kruiden
●    Bij de melkweg maken kinderen allerlei melkproducten
●    Bij de Jaguars leren ze gezond koken.
●    Bij de dromers leren kinderen al spelend beter omgaan met het milieu.     
●    In de buidel bespreken jonge vrouwen die vuilnis verzamelen met elkaar hoe ze hun situatie kunnen verbeteren.   
●    Bij de trommel van de goden praten jongeren met elkaar over hun politieke rechten en studeren dansen in.

31 december    Oudejaar en op 1 januari Nieuwjaarsdag collecteren we voor Solidaridad    
Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Wij hebben meer dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational - werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn.
Wij geloven in een wereld waarin het evenwicht tussen productie en consumptie zo in balans is, dat iedereen voldoende te eten heeft. Wij geloven dat dit kan op een manier waarbij we respect hebben voor elkaar, voor de aarde en voor de generaties die na ons komen.

Op zondag 7 januari collecteren we wederom net als met de kerst voor de Kleine Arbeider in Columbia
Zie voor meer informatie bij 25 december.     

Zondag 14 januari collecteren we voor Evangelisatiecommissie Hurdegaryp
De evangelisatiecommissie organiseert vier zondagavond-zangdiensten per jaar. In deze diensten worden hoofdzakelijk liederen uit de  Johannes de Heer bundel gezongen, tevens werkt er altijd een koor, gospelgroep, of muziekgroep mee. Ook worden door de evangelisatiecommissie de abonnementen van de Elisabethbode verzorgd.

Zondag 21 januari zal de collecte bestemd zijn voor  Het Lichtpunt in Kollumerzwaag.
Het Lichtpunt in Kollumerzwaag  is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben.  Beroepskrachten en vrijwilligers doen alles wat nodig is om mensen weer volwaardig op eigen benen te leren staan. Het Lichtpunt verleent tijdelijk onderdak en geeft begeleiding aan mensen met psychosociale problemen. Een verblijf in het Lichtpunt kan variëren van enkele dagen tot een half jaar. Tijdens het verblijf maakt de gast deel uit van een leefgemeenschap van ongeveer tien personen. Overdag neemt men deel aan het dagprogramma, bestaande uit creatieve arbeid zoals  het maken van ambachtelijke kaarsen.  Daarnaast krijgt iedere gast individuele begeleiding van een pastoraal of maatschappelijk werker. Door deze begeleiding zal de bewoner zijn of haar zelfstandigheid vergroten. Het Lichtpunt hanteert de bijbel als uitgangspunt voor haar beleid, maar wil uitdrukkelijk een "open huis" zijn.  Iedereen is welkom ongeacht levensbeschouwing, geloof of politieke overtuiging.