Collecten

Zondag 12 november is de collecte bestemd voor Vluchtelingkinderen in Nederland.    
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk. Geef uw bijdrage, om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur te geven en voor hun rechten op te komen.

Op zondag 19 november is er een jeugddienst. We collecteren dan voor het landelijke jeugdwerk.
Bijna alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland doen aan jeugd- en kinderwerk. Prachtig natuurlijk, maar waarom doen we het zoals we het doen en wat kan er beter? Het is goed om ons hierop te bezinnen. JOP helpt gemeenten bij het ontwikkelen van passend en praktisch beleid op het gebied van jeugd- en kinderwerk. Dit vindt plaats in samenhang met de opbouw van de gemeente, het pastoraat voor en door jongeren en participatie van jongeren. Kinderen en jongeren kunnen ook zelf hun steentje bijdragen aan de opbouw van de gemeente en de zorg voor elkaar. JOP stimuleert en ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van beleid door middel van een gemeentebrede aanpak.

26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, collecteren we voor de weeshuizen van Kenia/Ria Fennema Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp
Onderwijs speelt een belangrijke rol in onze hulp. Het is de  sleutel naar de toekomst. Blessed Generation biedt kinderen basis- en vervolgonderwijs en ondersteunt waar mogelijk het volgen van een beroepsopleiding of universitaire opleiding.


Blessed Generation biedt:
•    Onderwijs (van kleuterschool tot en met universiteit) aan ruim 700 kinderen, deels via onze eigen basisscholen en middelbare school
•    Financiering van schoolboeken en -uniformen
•    Een voedselprogramma op alle BG-locaties
•    Een outreachprogramma (voeding, medische hulp, huisvesting en educatie) voor hulpbehoevende gezinnen
•    Noodopvang aan 150 kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen
•    Structurele opvang in ‘gezinshuisjes’ (max 10 kinderen per huis) aan 70 kinderen
•    Praktijkgericht onderwijs en/of begeleiding aan ouders/verzorgers om ze te helpen eigen inkomen te genereren
Werkwijze
Blessed Generation probeert kinderen en hun verzorgers bij voorkeur te helpen in hun thuissituatie zodat kinderen in hun eigen omgeving kunnen opgroeien. Het kind en de ouder of verzorger krijgen zo nodig medische zorg. Ook helpen we gezinnen met hun basisbehoeften zoals huisvesting en voeding. Wanneer dit niet voldoende is of kinderen kunnen om wat voor reden dan ook niet voor langere of kortere tijd bij familie worden opgevangen, dan wordt het kind opgenomen bij Blessed Generation. Dit gebeurt in samenwerking met de kinderbescherming en de kinderrechter.

Zondag 3 december,    Eerste Advent, is de collecte bestemd voor de Stichting Tulipan.

De Stichting heeft ten doel: het verstrekken van opvang en hulp aan (voornamelijk gehandicapte) mensen, met name kinderen, in Oekraïne vooral  in de provincie Trans-Karpatië. Wij collecteren voor het weeshuis van Nelli in Ghust. Er wonen 14 kinderen bij Nelli in het weeshuis. Onze financiële hulp is hard nodig.

Op zondag 10 december, Tweede Advent, collecteren we voor de Stichting Fier Fryslân in Leeuwarden.
Stichting Fier Fryslân biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of jongeren die verliefd zijn. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.
Fier Fryslân gebruikt giften en donaties voor zaken die niet vergoed worden door de overheid. Voor onze Niet-Gouvernementele Organisatie en onze projecten moeten we zelf het geld bij elkaar zien te krijgen. Voor meer informatie kijk op www.fierfryslan.nl.